ខ្សែកផ្លាកទីន

#10models_Platinum_bracelet_last_designs_10ម៉ូតខ្សែដៃផ្លាទីនទើបចេញថ្មីសម្រាប់យុវវ័យបុរសនិងនារី កំពុងពេញនិយម #CML_Jewelry Music: Intro (feat. Pryces) Musician: Jeff Kaale