អស្ចារ្យណាស់សង្សារខ្ញុំ​ ហួយ មាស

បទៈ ផ្ការីកលើមេឃ - ច្រៀងដោយ រស់ សេរីសុទ្ធា - បទភ្លេង និង ទំនុកច្រៀង វ៉ោយ ហូរ - ដឹកនាំភ្លេងប្រគំ ហាស់ សាឡន - ប្រគំជាចង្វាក់ Boléro Lent - ប្រគំដោយវង់តន្ត្រី រស្មី - ថតនៅផលិតកម្មថាស អប្សារា 45-9055 - Music Compose & Lyrics: VOY HO - Music Arrangements: HAS SALAN - Apsara Label 45-9055 Side-A This song was sung by Ros Sereysothea Since 1954-1975. Image Khmer old singer: Ros Sereysothea Images source: Public domain in google safety image =========================================== For any copyright issue OR inquiry contact us at ratanak.blue@gmail.com or one of our SOCIAL NETWORKS. Once We have received your message and determined you are the proper owner of this content we will have it removed, for sure. There is no copyright infringement intended for the song or picture or video. DISCLAIMER: Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use for purposes such as education, criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing." https://www.youtube.com/RatanakBlue https://www.facebook.com/love.khmeroldsong/ https://www.facebook.com/ratanak.blue #ផ្ការីកលើមេឃ #រស់_សេរីសុទ្ធា