សំណល់យន្តហោះធ្លាក់នៅលើ កំពូលភ្នំ ឱរ៉ាល់ Remained items of aircraft

Video credit: Ridddle https://youtu.be/pTCwAn3MEBk Some materials : Pixabay https://pixabay.com/ TIMESTAMPS Brief intro of Bermuda 0:01 Survivor Pilot Told What He Experienced 4:07 ............................... CAM BRIGHT ធ្វើឱ្យពិភពលោកកាន់តែឆ្លាតវៃ ហើយកាន់តែយល់ដឹងជាមួយចំណេះដឹងអំពី របកគំហើញថ្មី អាថ៌កំបាំង វិទ្យាសាស្ត្រ និងការអប់រំ។ .............................................. To contact for copyright issues, Please contact : ueheart@gmail.com FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. -This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them) - Also, this video is for educational purposes. - It is not trans-formative in nature. - I only use a small piece of video and translate from English to Khmer to share the discovery knowledge, to enlighten, to brighten, as well as to raise education for local human on the planet where necessary. .............................................. Subscribe CAM BRIGHT https://youtube.com/c/CAMBRIGHT Follow CAM BRIGHT on Facebook https://www.facebook.com/cambright.fb .............................................. I respect to hard work and thank very much indeed to the creator of music. Therefore, I credit to them all with the link below ............................................. Music provided by No Copyright Music: https://www.youtube.com/c/royaltyfreezone Music used: Dark Man by Ender Güney https://www.youtube.com/watch?v=-lCXTiRB_k8 Fear1 by PeriTune https://www.youtube.com/watch?v=_dyYKSrrrFI https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fsei_peridot%2Fperitunematerial-fear1royalty-free-music&event=video_description&v=_dyYKSrrrFI&redir_token=QUFFLUhqa3ExeWlScFFoaloteUxNYjh3UHY1QlhVZ0h3Z3xBQ3Jtc0tuT3o0Rl9JRGNxMkhZQWFvSVp1MVFzT2UyZkhmVDJLcHRHMVNwbmVkRW4xbklicjc3Ty1ScUJWbEZpel9aMDJ2QURQLUtLSVhIUC1yQUNPakgzVGZGT2s3aWVCaWZ5QU1PclJaV2lEQnBXOWhyTHZqYw%3D%3D Guardians by Evan King https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbGd5WmRWQlhMd1FhM21RdkVwb09QU3ZncTR3d3xBQ3Jtc0tuaHJ5bUI1b21KLURwSnhYLW5nUGpxdmxaSjdXaUhqNS1KRGkySGoySzBSRTc3RnhBYklrcDE4X2dnZVp0RHZTQlZlZlJzMlEwb05QQjFlOHVybEcxTHh0M3ctVTNXQi1iV0dRSHd5WjJGcE5HSkNlRQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fevan-king%2Fguardians%3Fin%3Devan-king&v=rbfNPhdyypw&event=video_description Human Planet by Ender Güney https://www.youtube.com/watch?v=-mmb8vfNJAA In Light Of Darkness by Jay Man - OurMusicBox http://www.youtube.com/c/ourmusicbox Legend of The King by Whitesand https://www.youtube.com/watch?v=ntGWv8F_ccM Music used: Monsters by Whitesand https://youtu.be/g7PRK2W1jCo Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa2xHSWJiU3dkS0xfbkkxRU53d1B0VkNGX2paUXxBQ3Jtc0tuQ2pUbnJIOEFwbnZGYV8wZlZLQ1o2SjdzWDRqTG9RdlRNSjhId0pRZ0FXRWNZazZiYlpWcmxlQnNTbzJiSU01M04za2xlbnRLYW1MOWppU1hZd2hmT25zQXlyVndBYldRbjBuS05saDg3V20wS1VRVQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F4.0%2F&v=rbfNPhdyypw&event=video_description Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2Fby%2F3.0%2F&redir_token=QUFFLUhqa0xYRlQ1SXBxWHJ5OTY5WjdVOWtBYWJsdDNWZ3xBQ3Jtc0tuR1YtUDJPVEhHWDZMd0V6RnFKUTlpTVpFZ0d4TGFZazMwNW10NHhRYUdUa2Q4VUhQdE1HUG1hTXhkSU04WDY2TUd5VmJxUVN3YXFpc01fczdPNEF2b3ZEUmk0Wk9jQk9QZW51YUN0S3BzVGV0QkVITQ%3D%3D&v=-lCXTiRB_k8&event=video_description ................................... Music used: Drop Of Truth https://www.youtube.com/watch?v=Ld_yCr1beeM Suivez Peder B. Helland sur... Facebook: https://www.facebook.com/PederBHelland Instagram: https://www.instagram.com/pederbhelland/ Creative Commons Attribution 3.0 Unported License https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2F&v=Ld_yCr1beeM&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnhlSzRnOWdxMnRaVlJSOEdSWGIxcDBzNkdJUXxBQ3Jtc0tuWmQxdjFwSkNpTktZSk5qbXlSM2wteEt3TlFBMkZWc3F1NTViRkVIeUNIMGhUZzlRbDRFX1Z4UFNTSVFMVnI4dU80R1RnbmZCamdhbkRGTlRtQ2s4RThHcEl0cVNwVVlsa2NKVEpsbGVhS0hNZ3JtVQ%3D%3D Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Flicenses%2F&v=Ld_yCr1beeM&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa2syX2NkVXZWZVliNnR0MkR4ZGtFV3Q2bE1QZ3xBQ3Jtc0tuSmxwX2NxTGwtNUNMUTE3dnRUSl84V2ZlNVpkMHJVTi1WWUtwZXpRQTd5ZC1yNVQ4MnN4dU9IRV9VZk12MmJ3VHo4NmFLcVdEdnlXekRUVUZrZzd6OTh1YTF2czNab2Y0QllybnNSZVpCX0JWcXJycw%3D%3D