តើរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដ 19 មានអ្វីខ្លះ? | What are the covid 19 symptoms ?

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ http://www.mjqtv.asia/ Our Partners https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/ https://www.facebook.com/aii.mjqeducation/