លីងសាច់មាន់ជាមួយស្លឹកក្រូចសើចខ្ចីពិតជាឈ្ងុញឆ្ងាញ់ពិសេស

សាច់មាន់លីងម្រេច/ FRIED CHICKEN WITH PEPPER