កើតចិត្តក្តៅក្រហាយ ពិបាកតែខ្លួនឯង, សាន សុជា​, San Socea, Buddhist TV

Dhamma Talk For Khmer – Kou Sopheap – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា គូ សុភាព - ហេតុឲ្យបានគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធ។សូមស្តាប់សំឡេងធម៍ទេសនា បកស្រាយដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព។ ប្រើពេលវេលាខាងក្រោមដើម្បីរំលងព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍! Use the timeline below to skip the information that interests you! Chapters: 0:00 ហេតុឲ្យបានគ្នាជាប្ដីប្រពន្ធ 2:31 រៀនអប់រំចិត្ត 16:48 សង្ឃឹមខ្លាំង 22:06 បានដោយកម្រ 26:42 កុំកំណាញ់ 28:13 ការប្រមាទ 30:55 សុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយ Click the link below to listen to the sermon of Kou Sopheap. ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា លោកគ្រូ គូ សុភាព។ https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4E2HaVa0er2U2y2oDzYbwWU38Z-Tjfl ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ទេសនា ផ្សេងៗបន្ត។ https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4E2HaVa0erUUZKZfvhoMDiQdSwS93Wt Click the link below to listen to more poems. ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់កំណាព្យអប់រំ ផ្សេងៗបន្ត https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4E2HaVa0epcdTijgq9pSkcutPAUSZyE Click the link below to listen to Smoot Dhamma ចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីស្ដាប់សំឡេងធម៍ស្មូតផ្សេងៗបន្ត https://www.youtube.com/playlist?list=PLn4E2HaVa0eppGATyPnSvi6xllWP0jlZQ Click link below for listening in the Home Page. https://www.youtube.com/c/DhammaTalkForKhmer/featured If you enjoy my content, please hit like and subscribe my channel for more videos! http://www.youtube.com/c/DhammaTalkForKhmer?sub_confirmation=1 ** The purpose of creating this channel is to educate people to behave properly, to educate the spirit of the people in the way of the wise, the Buddha. ** May Buddhism be prosperous forever ** Good listening to the good will get wisdom ** Thanks for the support of this Dhamma Talk For Khmer. ** You can search for channels by typing: #DhammaTalkForKhmer ** Wish for everyone to have peace, to be happy, to have good luck, to have luck.