កសិកម្មដំណាំ ក្រូចឆ្មារ និង បច្ចេកទេស

ជ្រុងមួយនៃគំនិត ( IDEA CORNER) - ការធ្វើស្រែតាមបែបបច្ចេកវិជ្ជាទំនើប នៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍កែវផុស