រឿងត្បាលវេទមន្ត#រឿងនិទានថ្មី#Animation KHMER 4K 2020

ដើម្បីទទួលបានវិដេអូថ្មីៗ សូមចុច subscribe our channel: https://www.youtube.com/channel/UCOvI sound effect : iMovie app licensed link:http://images.apple.com/legal/sla/docs/iMovie.pdf email: airplanefairytales@gmail.com www.facebook.com/AirplaneTales khmer classic fairy tales is good for people who want to know about our nation classic story. we also make the story from the khmer public school education book and each of it we have include good knowledge in it to help to student learn and more and enjoy the same time.