រំសាយទុក្ខក្នុងចិត្ត សាងកម្លាំងចិត្ត មេរៀនជីវិត កំណាព្យអប់រំចិត្ត ប៊ុន ​ចាន់សុខេន

អន់ចិត្ត / ធម៌អប់រំចិត្ត / kou sopheap / គូ សុភាព អនុមោទនា!