''කට් ද රිබන්, වන් ටූ ත්‍රී...''

WhatsApp - 0716 036 664 / email - asepal734@gmail.com https://www.facebook.com/sepal.amarasinghe.7 #GenevaHumanRightsCouncil #RealAndFiction #Hallucination #PyramidFraud #FakePastors #Mahragama #DraculaSyndrome #Cheating #MaharagamaPolice #HealthyLife #BellTheCat #MiddleEastWorkers #RathnapuraPeople #TheHomeAndTheWorld #GareBaire #Dictator #BasicHumanNeeds #EconomistsEcologists #MindBody #Transgender #SriLankanPeople #ViyathMaga #Colombo #Gampaha #Malimawa #Democracy #PrivateSphere #Pohottuwa #UNP #JVP #NPP #CeylonToday #HashTagMeToo #PresidentGotabhaya #PMMahindaRajapaksha #Hiru #Derana #Swarnavahini #ThreeMinuts #SepalAmarasinghe #GobbaRadical මම අසමි (ත්‍රී මිනිට්ස්)#472 23 - 02 - 2021 ------------- '' අපි රට ඇතුලේ කතා කරන මානව හිමිකම් සහ ජාත්‍යන්තරය සාකච්චා කරනා මානව හිමිකම් යනු එකක් ද දෙකක් ද..? ''