មនុស្សប៉ិនសម្ដែង I Kou Sopheap I Buddha Way - មាគាព្រះធម៌

អន់ចិត្ត / ធម៌អប់រំចិត្ត / kou sopheap / គូ សុភាព អនុមោទនា!