මම මේ බණ කියන්නේ දක්ෂයාට මේකෙන් ගැලවිලා යන්න. Maha Rahathun Wedi Maga Osse..