ගෝනවල සුනිල්ගේ ඉරණම තීන්දු වූ හැටි | WANESA TV

පාස්කු ප්‍රහාරය වුනේ නැත්නම් මේ ආණ්ඩුව බලයට පත්වෙන්නේ නෑ - මොරගස්වැව විජිත හිමි Subscribe today for Latest News, Entertainments and Politics videos from Sri Lanka. #VoiceTube #SriLanka Follow on: Official website - https://www.voicetube.lk Official Facebook Page - https://www.facebook.com/Voicetube.lk Official YouTube Channel - https://www.youtube.com/c/VoiceTubelk