[វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ] ប៉ោ ភារិទ្ធ vs ភិតណយ, Yen Dyna vs Phitnoy (Thai), CNC Boxing, 14 July 2018

#CNCBoxing #SportZone #KunKhmer #គុនខ្មែរ #CambodiaSport More Video please check on my Playlists: ▶Cambodia Kun Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=i0sYjMxE-bA&list=PLRVt1Fo0IwVgLY7USzqd57Sbr2ExnTZIB ▶Red Bull Kun Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=6Z3dBovGTmc&list=PLRVt1Fo0IwVi4QpFpUYd4R31ygmr_AkAt ▶Carabao Kun Khmer:https://www.youtube.com/watch?v=gU_7v8Bo2S0&list=PLRVt1Fo0IwVgCek5NMQeZgCvcnzZKWm2E ▶Muscle Kun Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=mCzoAhkjzrE&list=PLRVt1Fo0IwVim0db0ieIKTT0XdCeDT0nN ▶ISI PALM Kun Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=lLh0glcIYFY&list=PLRVt1Fo0IwVg6EltYICOhaQ-KrJEqDMzg ▶Zorus Kun Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=abdFnsFNPv8&list=PLRVt1Fo0IwVioM2Ap72NakFZ_AsY4VcWT ▶Gronsan Kun Khmer: https://www.youtube.com/watch?v=YVIgPk3qcps&list=PLRVt1Fo0IwVh4j_cfaww7Ls3hDuHlR-Qt ▶Documentary: https://www.youtube.com/watch?v=YDaKFIXDwPM&list=PLRVt1Fo0IwVjGCoCOdSgUMccpwLk8BgBA ▶Live Concert: https://www.youtube.com/watch?v=UpDBWHOgte4&list=PLRVt1Fo0IwViVXY0h-5pPdpHwdVefLSKb Follow us on: Website: http://sportzone.news/ Facebook Page: https://www.facebook.com/www.sportzone.news/ YouTube: http://youtube.com/sportzoneCTN/