វិធីសាស្ត្រ វិនិយោគអចលនទ្រព្យឱ្យត្រូវតាមប្រទេសលោកខាងលិច | Mr. Soth Virak | success knowledge

This video we want to show you about មុនចេញរកស៊ីគួរត្រៀមអ្វីខ្លះ? | ឧកញ៉ាបណ្ឌិត យូ សាម៉េត | success knowledge ប្រភពFB. លោកគ្រូនេតឈ័រ #successknowledge To learn more: - វិធីសាស្រ្តចេញរកស៊ីឱ្យជោគជ័យ https://youtu.be/Uq6eTVYg2dw - គន្លឹះចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម https://youtu.be/wguc6sbmx_E - ABOUT US : Why we create success knowledge channel : 1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur 2. Share Business knowledge, entrepreneurship, success, real estate knowledge, financial knowledge... 3. Free business education online Please subscribe like and share my videos. We post new video everyday.