សែនភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំបាទក្រោមតង់គ្មានអ្វីច្រើនទេកំសត់ណាស់ 12-02-2021