නාම රුප යනු කුමක්ද ? - Ven Mankadawala Sudassana Thero( සුවපත් සිත )

භාවනා මුල සිට සරලව 01 පූර්වකෘත්‍යයන් Email - amashanthithapowanaya@gmail.com Facebook - https://www.facebook.com/minipuraamashanthithapowanaya/ #භාවනා #පූර්වකෘත්‍යයන් #meditation