ឆ្នាំ២០២៣សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងឈានទៅកាន់កាន់លំដាប់ថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងការបង្ហាញកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិ

ប៉ះមិនបាន/ ធម៌អប់រំចិត្ត / kou sopheap / គូ សុភាព អនុមោទនា!