មានឬក្រ កុំបន្ទោសពុទ្ធសាសនា, San Sochea, សាន សុជា, san sochea Q&A

ជីវិតរឹងមាំ ភាគទី ១, San Sochea, សាន សុជា, San Sochea Q&A By. Venerable San Sochea (សាន សុជា) #sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា Follow us All Video: https://bit.ly/sansocheaqa Facebook Page: https://www.fb.com/sansocheaqa + ព្រះធម៌ជាច្រើនទៀត ------------------------------- 👉​ប្រជុំបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំនឿ https://youtu.be/lA-NnDVx-y0  👉ឳបទុក្ខច្រើនពេកធ្វើឱ្យចិត្តឆ្គួត https://youtu.be/UfouM-5wV7c 👉តើបាបកម្មអ្វីជាតិនេះវេទនាអ្វីម្លេះ https://youtu.be/LeS5mWTP7Zs 👉រៀនតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងខ្លះផង https://youtu.be/RIBXhT4u6qA 👉យកលុយកខ្វក់មកធ្វើបុណ្យ បានបុណ្យឬទេ https://youtu.be/Zvy4ucWVM0o