រឿងដាវមាសកាត់យក្សក្បាល៣|Khmer Fairy Tale By Tokata Khmer|

Welcome to my YouTube channel @Rabbit Fairy Tales ►សូមអរគុណដែលបានទស្សនានិងតាមដាន Video ►បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទស្សនារឿងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ សូមចុចប៊ូតុង Subscribe រួច Turn ON Notification រួចចុចរូប កណ្តឹង 🔔 ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនិងគាំទ្រសូមចុចប៊ូតុង Like & Comment ។ ************************************ ►Thanks for watching see you next videos! ►Please like & comment, Don't forget to subscribe my channel. ************************************ Follow us on Social Media FB: www.facebook.com/RabbitFairyTales YT: https://www.youtube.com/c/RabbitFairy... ======================== 📌If you like the video, like, comment and share, and if you are new to this channel then subscribe and click on the bell🔔 icon. This video is fair use under U.S. copyright law because it is non-commercial, transformative in nature, uses no more of the original work than necessary for the video's purpose, and does not compete with the original work and could have no negative effect on its market. Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for 'Fair Use' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Contact us. Phone : 093819105 - 0976866662 Email: samphoasit@gmail.com THANK YOU FOR WATCHING. LIKE || COMMENT || SHARE || SUBSCRIBE