ស្ត្រីដៃស្តាំមហាសេដ្ឋី ជេក ម៉ា ខ្លាំងដល់ម្លឹងផង!

Albert Einstein - ប្រវត្តិ និងស្នាដៃរបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញ ​អាល់ប៊ែរ អាញ់ស្តាញ់ ( 1879 - 1955 ) កំពូលអ្នកប្រាជ្ញអាញ់ស្តាញ់​ និង​ទ្រឹស្តី ​Special ​Relativity - Albert Einstein ------------------------------------------------------------------- សៀវភៅវអាថ៌កំបាំងនៃភាពជោគជ័យ: http://hideadew.com/jVp ------------------------------------------------------------------- Sound of Video by RFI Khmer https://www.youtube.com/channel/UCFLNnOnErBG0Fe8pJmdsf9Q ------------------------------------------------------------------- Albert Einstein - ប្រវត្តិ និងស្នាដៃរបស់កំពូលអ្នកប្រាជ្ញ ​អាល់ប៊ែរ អាញ់ស្តាញ់ ( 1879 - 1955 ) កំពូលអ្នកប្រាជ្ញអាញ់ស្តាញ់​ និង​ទ្រឹស្តី ​Special ​Relativity - Albert Einstein