ស្គាល់មនុស្សឲ្យច្បាស់ - How to get to know someone better | សាន សុជា | San Sochea

Welcome to Khmer Dhamma Page This is a Khmer Dhamma Page channel created for the purpose of spreading the Dharma in Khmer Buddhism. Pursat Province, Cambodia. Please approve !! ------------------------------------------------------------------------ 💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰 500 040 157 (កុង ABA) ឈ្មោះគណនី SAMROM BUNNAROUT Wing: 070 381 223 ------------------------------------------------------------------------ Video TITLE : របៀបរំសាយចិត្តខ្វល់ខ្វាយ - សាន សុជា | San Sochea [ Khmer Dhamma Page ] Video URL : https://youtu.be/8scXYiB7os0 Music Intro : ដើម្បីកូន Music Outro : បទ​ មាឃបូជា ច្រៀងដោយ ៖ ភឿន ស្រីពៅ #SanSochea #KhmerDhammaPage San sochea, San sochea new, San sochea 2021, San sochea official, Khmer dhamma page