កូនក្រមុំបារាំងរៀនរាំំវង់ប្រពៃណីខ្មែរ ក្នុងពិធិការ