កូនខ្មែរ កាត់ បរទេស និយាយខ្មែរ ពិតជាពិរោះហេីយច្បាស់ទៀត៕ ថែមទាំងស្រស់ស្អាត់ទៀតផង៕