ចិត្តត្រជាក់ លោកម្ចាស់គ្រូ គូ សុភាព, Kou Sopheap, New 2019

គូ សុភាព អាហារផ្លូវចិត្តវែង ២