මස් මාංශ මිළදීගෙන අනුභව කිරීම පවක් ද? - Ven. Thapowanaye Rathana Thero

භාවනා මුල සිට සරලව 01 පූර්වකෘත්‍යයන් Email - amashanthithapowanaya@gmail.com Facebook - https://www.facebook.com/minipuraamashanthithapowanaya/ #භාවනා #පූර්වකෘත්‍යයන් #meditation