វិធីសាស្ត្ររក្សាចិត្ត(ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសីល) | សម្តែងដោយលោកគ្រូ គូ សុភាព | kou sopheap​ new 2020

អន់ចិត្ត / ធម៌អប់រំចិត្ត / kou sopheap / គូ សុភាព អនុមោទនា!