របៀបធ្វើ សម្លម្ជូរព្រៃសាច់មាន់រសជាតិឆ្អាញ់ | របៀបធ្វើម្ហូប វិធីធ្វើម្ហូប | ធ្វើម្ហូប ម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ

In this video, I will show you how to make cabbage pickle . You will know how to make cabbage pickle crispy and delicious​ from How to Cook channel. And if you like my video, please click Subscribe and the bell to receive new videos. Thank you for your support channel How To cook នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី វិធីធ្វើ ឆាខាត់ណាប្រេងខ្យង ដ៏ឆ្ងាញ់មិនអាចបំភ្លេចបាន បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងនូវ របៀបធ្វើម្ហូប ឆាខាត់ណាប្រេងខ្យង អោយស្រួយហើយមានរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារ ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន ពីឆាណែល វិធីធ្វើម្ហូប ។ ហើយបើបងប្អូនពេញចិត្តនូវវីដេអូ វិធីធ្វើម្ហូប របស់ខ្ញុំ សូមជួយចុច Subscribe និង សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បី ទទួលវីដេអូ របៀបធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ ថ្មីបន្តទៀត។ សូមអរគុណសំរាប់ការគាំទ្រ ឆាណែល វិធីធ្វើម្ហូប