ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីរស់នៅលើដីគេបណ្តោះអាសន្ន មិនព្រមចេញវិញ

-ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទិញឡានបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួន តែមិនព្រមប្រគល់កាតគ្រី Link: https://youtu.be/pL6kAENFhkY -ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីប្អូនថ្លៃសុំស្នាក់នៅលើដីបណ្តោះអាសន្ន តែមិនព្រមចេញ Link: https://youtu.be/UHerpFe-Iek -ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់ដីរវាងម្តាយនិងកូនបង្កើត Link: https://youtu.be/ygphx57re74 -ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយសម្របសម្រួលករណីប្តីប្រពន្ធប្តឹងចង់លែងលះគ្នា Link: https://youtu.be/Cx-c-u9wS4s -ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីមេជាងមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ១៦នាក់ Link: https://youtu.be/cdpV8adz_rA ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីជំពាក់បំណុលមិនព្រមសង Link: https://youtu.be/6btqAL7sM-Y ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទិញផ្ទះល្វែងមានបញ្ហាខូចខាតសំណង់ Link: https://youtu.be/yEQRnDMRnsc ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់ដីម៉ុង នៅភូមិទួលម្កាក់ Link: https://youtu.be/8ltPgitV5ZU ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីឆបោកលក់ទឹកដោះខ្លាក្លែងក្លាយ Link: https://youtu.be/LrsX7PghFLc ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីកាយដីរំលោភលើដីធ្លី ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត Link: https://youtu.be/Zv2X2hNdhb0 ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់ដីធ្លីទំហំ៧ហិកតានៅចំណុចភូមិតាដេស Link: https://youtu.be/kXptjxWRY0c ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយសម្របសម្រួលករណីករណីទំនាស់ដីបញ្ចុះសព Link: https://youtu.be/8ScxxRufun4 ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយសម្របសម្រួលករណីទំនាស់គ្រសារឲ្យជានឹងគ្នាវិញ Link: https://youtu.be/zfq2TB8jI7c ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់គ្រួសារនិងបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិ Link: https://youtu.be/b5QqdLNSj6I ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទាមទារយកលុយកូនដើម្បីគ្រប់គ្រង Link: https://youtu.be/BI-ZJsVg9ms ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីធ្វើកិច្ចសន្យាទិញលក់ដីតែមិនប្រគល់ប្រាក់ Link: https://youtu.be/Z9QPSzyJxoQ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់គ្រួសារទាំងសងខាង Link: https://youtu.be/NHscdSGfImU ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីខ្ចីប្លង់ដីទៅដាក់បញ្ជំា តែមិនសងលុយវិញ Link: https://youtu.be/FPJn49bv6eo ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីម្តាយបង្កើតស្នើសុំលក់ដីឲ្យកូនបង្កើតវិញ Link: https://youtu.be/Q_J1Lv1fskc ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីធ្វើប្លង់ដីរំលោភលើកដីនៅចំណុចភ្នំត្រង Link: https://youtu.be/dhabDV7-mrY ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីលោកយាយធានាលុយឲ្យគេ តែអ្នកខ្ចីមិនបានសង Link: https://youtu.be/RcBa8JIUvdU ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់ដីយាយជាមួយនិងចៅបង្កើត Link: https://youtu.be/RQIOIXwRpe4 ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីសន្យាចែកទ្រព្យ និងការប្រពន្ធឲ្យ តែមិនគោរពសន្យា Link: https://youtu.be/qaiEaRjyeYU ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ដោះស្រាយករណីទិញដីផ្តល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនតែម្ចាស់ដីមិនព្រមប្រគល់ប្លង់រឹងឲ Link: https://youtu.be/uKfKUh9cOSs ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីអាស្រ័យផលលើដីប្លង់រឹងរបស់ម្ចាស់ដីពុំដឹង Link: https://youtu.be/fKur6WYQEkY ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីប្រវាស់គោ ១ក្បាល បានកូន១ក្បាល តែមិនព្រមឲ្យកូនគោវិញ Link: https://youtu.be/kDV4ROdu2T8 ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់ព្រំរបងដែលធ្វើប្លង់មិនមានការព្រមព្រៀង Link: https://youtu.be/zAT4Jz_5XuE ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីទំនាស់ធ្វើរបងរំលោភយកដីស្រះទឹក Link: https://youtu.be/DFFociZhdg8 ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីដីសាងសង់វិហាព្រះយេស៊ូ Link: https://youtu.be/GM5pHOnltlM ----------------------------------- មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ ទូរទស្សន៍ជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់ ការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នូវព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ របស់ជាតិ ជាពិសេសព្រះរាជសកម្មភាព ទូទៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងសកម្មភាព ព្រឹទ្ធសភា រដ្ឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាល អង្គការនានា ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងខ្លឹមសារសំខាន់ៗ ដែលជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពិសេសយុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណដំណាក់កាលទី៤ ។ -ធ្វើការផ្សាយបន្តពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានូវច្បាប់ទូទៅ ព្រះរាជក្រឹត្យ សារាចរណ៍ សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗ និងសមិទ្ធិផលថ្មីៗ របស់សង្គមដែលជាការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ ។ -ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវិស័យ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វប្បធម៌ ការអប់រំ សុខភាពអនាម័យ នាទីកំសាន្ត កម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារ ភ្ជាប់សង្គម ព័ត៌មានក្នុងខេត្ត ក្នុងប្រទេស ព័ត៌មានអន្តរជាតិ សិល្បៈ ទេសចរណ៍ ដំណឹង ចរាចរណ៍ គ្រឿងញៀន ជំងឺកូវីដ-១៩ ។ល។ -ខិតខំពង្រីកវិសាលភាពនៃការ ផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទាំងការផ្សាយ តាមរលកធាតុអាកាស និងបណ្ដាញសង្គមនានា បន្ថែមទៀត ស្របតាមសម័យកាលជឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ Pursat Provincial Department of Information