រឿងនិទានខ្មែរសើច សើច​ Fairy Tales | Story in Khmer

Hello to my Channel Thank you for watching my video... I hope you like and subscribe សួរស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាំ ជាមួយរឿងថ្មីរបស់ខ្ញុំ ក៏អរគុណសំរាប់ការចូលទស្សនាវីដែអូរបស់ខ្ញុំ ។ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------