ផ្តុំវីដេអូរបៀបចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីដង្កៀបក្រហមទាំងពីដើមមក How to feed Red Claw Crayfish |086429213

សូមស្វាគមន៍មកកាន់បង្កងអូស្ត្រាលីសៀមរាប Siem Reap Crayfish។ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗទាន់ទងនឹងចំណេះដឹងនៃការចិញ្ចឹមបង្កងរាល់ថ្ងៃ សូចចុច subscribe តាមLink ខាងក្រោម : 🔴 Pls Click Subscribe : https://www.youtube.com/channel/UCjkUGYzR2hBhfcKR92tCTOw?sub_confirmation=1 មានកូនបង្កងល្អៗលក់- Tel : 086429213 -របៀបពិនិត្យ វាស់ និង កែប្រែទឹក, រៀបចំទឹក (PH, TDS)ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនដាក់បង្កងចូល : https://youtu.be/wPbDa4apIto -អ្នកចិញ្ចឹមបង្កងដំបូងគួរត្រៀមអ្វីខ្លះ ភាគ១ | Basic of feeding Redclaw crayfish : https://youtu.be/f0AOX7dnzBw -10 ចំណុចនៃការ​ថែទាំមេពង កុំអោយវាជម្រុះពងចោល : https://youtu.be/NGzAw-XKdHk -9 ចំណុច ដែលធ្វើអោយបង្កងមិនសូវស៊ីចំណី ឬ អាចមិនស៊ីសោះតែម្តង : https://youtu.be/WWhVFqGIbII - 7 ចំណុចការថែទាំកូនបង្កងអោយ​បាន​សុខភាពល្ហ : https://youtu.be/YKITb4dX6J8 -របៀបចិញ្ចឹមបង្កងទឹកសាបដោយប្រើទឹកអណ្តូង : https://youtu.be/j8sRDQlxX9k -របៀបចិញ្ចឹមបង្កងទឹកសាបដោយប្រើទឹករដ្ឋ- : https://youtu.be/Wz23KP5GbHk -របៀបរៀបចំអាងថ្មីចិញ្ចឹមបង្កង ៦០០០០រៀល សម្រាប់ដាក់បង្កង : https://youtu.be/WaJv4mm4KDE -បៀបថែទាំ​បង្កងក្នុងអាង : https://youtu.be/d8UTXm_ZG0k -អត្ថប្រយោជន៍របស់អ៊ីអឹម(EM)ផ្នែកវ៉ារីវប្បកម្ម (effective microorganisms) : https://youtu.be/CIkqA8ZLbzA -ជំងឺពងបែកកន្ទុយបង្កង - មូលហេតុនិងវិធីសាស្ត្របង្ការជំងឺពងបែកកន្ទុយបង្កង : https://youtu.be/UjYhidD1kdg ✅ Recommended playlists: - រៀនចិញ្ចឹមបង្កងសម្រាប់អ្នកចង់ចាប់ផ្តើមដំបូង : https://www.youtube.com/playlist?list=PLUD1l9W-f9akT5nqB6NhGIKHaGiby8eSu - មូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងសម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមចិញ្ចឹមបង្កង https://www.youtube.com/playlist?list=PLUD1l9W-f9an-N3-Fw6lICKLu4Phb2Yt3 ✅ Let's connect: Facebook - / https://web.facebook.com/SRCrayfish #បង្កងអូស្ត្រាលីសៀមរាប #ចិញ្ចឹមបង្កងជោគជ័យ១០០%