ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោះស្រាយករណីជាងធ្វើផ្ទះយកក្តាពុម្ព៦០សន្លឹក តែមិនទទួលខុសត្រូវ

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCoinOp_eDdBBj7-w7pvJ6cQ?view_as=subscriber Follow Us https://www.facebook.com/mjqtv/ http://www.mjqtv.asia/ Our Partners https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/ https://www.facebook.com/aii.mjqeducation/